Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do wzięcia udziału  w Programie "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II".

Dla kogo

O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy:

    • pozostający bez pracy absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
    • pozostający bez pracy studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
    • Bezrobotni.

Przeznaczenie

W ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" udzielane są:

  • pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • pożyczka uzupełniająca (do pożyczki podstawowej) na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
  • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego dla przedsiębiorców

 

Pożyczka podstawowa - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wartość pożyczki: nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, - na dzień 12.11.2014 r. kwota około 81 000,00 PLN,

Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,25 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku,

Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),

Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

REJESTRACJA FIRMY NASTĘPUJE DOPIERO PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI!

      Pożyczka uzupełniająca na  utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w         tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka                  uzupełniająca):

Wartość pożyczki: nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, - na dzień 12.11.2014 r. kwota około 24 300,00  PLN,

Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,25 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku

Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych,

Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie),

Wypłata środków nastąpi po zawarciu aneksu do umowy pożyczki,

Rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,

Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem.

      Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym                         bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców.

Wartość pożyczki: nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy - na dzień 12.11.2014 r. kwota około 24 300,00  PLN,

Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,25% - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku

Okres spłaty pożyczki,  nie może być dłuższy niż 3 lata.

Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki.

Podstawą rozliczenia pożyczki na utworzenie stanowiska pracy są zrealizowane wydatki na utworzenie stanowiska pracy, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

Możliwe jest ubieganie się o pożyczkę na utworzenie kilku stanowisk pracy. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM www.fundacja.lublin.pl/index.php/fundusz-pozyczkowy

osobami do kontaktu są: Sławomir Czerwiński tel. 81-710-19-10 i Katarzyna Kucharczyk tel. 81-710-19-04