Spotkania informacyjne pn. „Podsumowanie okresu programowania 2007
-2013 w kontekście nowych wyzwań na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia dla osób młodych”
adresowane do studentów oraz uczniów ostatnich lat szkół ponadgimnazjalnych 

 

24, 26 oraz 27 listopada 2014 r. (poniedziałek, środa, czwartek)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

 

Formularz zgłoszenia 

 

                       

11.00 – 11.20 + przerwa Podsumowanie działań podjętych przez WUP
w Lublinie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Zaprezentowanie informacji o osiągniętych wskaźnikach w ramach realizacji Priorytetów VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, danych statystycznych dotyczących podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów oraz rozliczonych w ich ramach środków finansowych. Przypomnienie o konkursach oraz konkretnych rodzajach wsparcia, które były skierowane do osób młodych w ramach PO KL. 

 

11.30 – 13.30 + przerwa    Prezentacja działań nakierowanych na wsparcie dla osób młodych planowanych do realizacji przez WUP w Lublinie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Przybliżenie założeń Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI). Przedstawienie zarysu założeń Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, ze szczególnym uwzględnieniem działań planowanych do podjęcia na rzecz wspierania ludzi młodych w województwie lubelskim. Dyskusja nt poruszanych w niniejszej części  spotkania zagadnień, pytania i odpowiedzi.

13.40 – 14.10 + przerwa       Prezentacja informacji o regionalnym rynku pracy.

Zaprezentowanie informacji o badaniach prowadzonych przez Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, najważniejszych wynikach badań pracodawców, ofert pracy, absolwentów wraz z rekomendacjami, dostępnych analizach
i statystykach. Omówienie  sposobu wykorzystania narzędzia internetowego Wirtualny Doradca w planowaniu dalszego kształcenia i orientacji zawodowej, prezentacja narzędzia/poruszanie się po stronie/film edukacyjny, ćwiczenia formułowania pytań do pracodawcy - na podstawie treści ogłoszeń. Pytania
i odpowiedzi nt poruszanych w niniejszej części  spotkania kwestii.

 

 

14.20 – 14.40   Wskazówki dotyczące aktywności na rynku pracy.

Zaprezentowanie informacji dotyczących potencjału zawodowego: badania zainteresowań, kompetencji, predyspozycji zawodowych, planowania kariery zawodowej, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, samozatrudnienia.  Przekazanie materiałów informacyjnych.

 

 

14.40 –  15.00                      Poczęstunek dla uczestników spotkania.