Z dniem 1 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 28 marca 2014 roku.

Korzyści wynikające z udziału w Programie

 

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do osób młodych (w wieku od 18 do 31 lat) i umożliwia wyjazd do Australii na okres do jednego roku, będący połączeniem pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na pogłębienie znajomości języka angielskiego i kultury Australii, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

 

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

(1)   za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;

(2)   mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;

(3)   nie towarzyszą im dzieci, pozostające na ich utrzymaniu;

(4)   mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;

(5)   posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;

(6)   posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie, w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;

(7)   spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;

(8)   posiadają wykształcenie wyższe lub ukończyli przynajmniej dwa (2) lata studiów licencjackich oraz w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – legitymują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym, oraz

(9)   przedstawią zaświadczenie, wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o oświadczenie kandydata o spełnianiu powyższych wymogów, potwierdzające wiedzę o zamiarze ubiegania się danej osoby o udział w Programie.

Zgodnie z Porozumieniem, roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 200 (dwieście) wiz.

Zgodnie z informacją strony australijskiej - przesłanie aplikacji o wizę po wyczerpaniu limitu 200 wiz w danym roku będzie się wiązało z utratą dokumentów oraz kosztów wizowych.

Wydawanie zaświadczeń do celu aplikowania do Programu

Zaświadczenia (wymóg strony australijskiej) wydawać będzie Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie oświadczenia kandydata do Programu o spełnianiu warunków udziału oraz wniosku o wydanie zaświadczenia (proponowane wzory oświadczenia oraz wniosku o wydanie zaświadczenia stanowią załączniki do niniejszej informacji). Oświadczenia, wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia prosimy dostarczyć do:

Adres do korespondencji

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Osobiście

ul. Nowogrodzka 11, I piętro

_____

Tel: (+48) 22 529-07-18, (+48) 22 529-07-10

Faks: (+48) 22 529-07-11

Zaświadczenia o spełnianiu wymogów udziału w Programie wydawane będą od dnia 1 sierpnia 2014 r. Zaświadczenia będą wydawane w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zaświadczenia można odbierać osobiście (za potwierdzeniem odbioru) lub zostaną wysłane do wnioskodawców (na adres na terytorium Polski) za pokwitowaniem przez operatora pocztowego.

Zaświadczenia w danej edycji programu będą wydawane do momentu uzyskania informacji, że limit wiz australijskich na dany rok został wyczerpany. Zaświadczenia wydane w tej edycji programu są ważne do dnia 30 czerwca 2015 r. W kolejnej edycji programu (na rok 2015/16) o zaświadczenia będzie można aplikować od dnia 1 lipca 2015 r.

Po uzyskaniu zaświadczenia osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny wystąpić do Ambasady Związku Australijskiego w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy. Informacje o procedurze wizowej, jak również inne przydatne informacje na temat uzyskania wizy można uzyskać w Ambasadzie Związku Australijskiego w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, tel: (+48) 22 521-34-44), lub w Europejskim Centrum Obsługi Klienta (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 22 295 3626, w dni powszednie w godz. 10-13 czasu polskiego obsługa także w języku polskim). Wymogi, związane z otrzymaniem wizy australijskiej, są także opisane na stronie internetowej Departamentu Imigracji i Ochrony Granic Australii: http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/462.aspx

Wzory dokumentów do pobrania na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/praca/program-zwiedzaj-i-pracuj/program-zwiedzaj-i-pracuj-australia/