Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat przynależnych do tzw. Grupy NEET tj. spełniających łącznie 3 kryteria nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo), nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) zamieszkujących województwo lubelskie.
 
W ramach projektu oferujemy:
1.    Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe
2.    Szkolenie zawodowe (do wyboru: Monter OZE, Sprzedawca, Kucharz, Specjalista ds. funduszy UE, Programowanie komputerowe)
3.    Indywidualne pośrednictwo pracy
4.    Staże zawodowe – 3 miesięczne
 
Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają:
- materiały szkoleniowe
- catering podczas szkoleń zawodowych
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów dojazdu.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lubelskieplusneet.pl