OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor DPS im. Roba Inja w Świdniku
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Pielęgniarka / Pielęgniarz
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
ul. Piasecka 240 21-040 Świdnik
Wymagane dokumenty:
  • Życiorys (CV),
  • List motywacyjny,
  • Dyplom i inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju administracji DPS lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik, w terminie do dnia 30 września 2016 r. z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko pielęgniarskie
Osoby spełniające kryteria formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.