Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) w ramach konkursu nr RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15.

W ramach projektu będą realizowane bezpłatne certyfikowane szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji w ramach projektu Języki drogą do sukcesu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji językowych 140 os (90K/50M) w wieku 25 lat  i więcej o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego poprzez objęcie ich do 31.07.2017 r. wsparciem w postaci bezpłatnych certyfikowanych szkoleń językowych. 120 osób (w tym 28 N) skorzysta z kursu języka angielskiego na poziomie A, 10 osób na poziomie B oraz 10 osób z kursu języka niemieckiego na poziomie A.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych czerwiec 2016.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  wrzesień/październik 2016 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu wręczenie certyfikatów: czerwiec / lipiec 2017r. 

Uczestnicy projektu: 140 os (90K/50M) w wieku 25 lat  i więcej o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego

Rekrutacja -  czerwiec 2016

  1. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Uczelni,. będzie prowadzona w sposób ciągły do zebrania ostatniej grupy szkoleniowej i zakończy się zakwalifikowaniem 140 os spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie.
  2. Selekcja. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www Uczelni i w biurze projektu Dokumenty powinny być kompletne i być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz złożone w j. polskim. W skład ww. dokumentów wchodzą: formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami (tj. o zapoznaniu się z regulaminem projektu, o niepełnosprawności - w przypadku braku możliwości uzyskania danych źródłowych), orzeczenie lub inny dokument, o którym mowa w przepisach o stopniu niepełnosprawności oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  3. Weryfikacja formalna: (spełnia/ nie spełnia), - kompletność dokumentów rekrutacyjnych - wiek 25 lat i więcej, wykształcenie ponadgimnazjalne (średnie)  włącznie, zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego
  4. Ocen strategiczna: - wiek 50 lat i więcej - 5 pkt. - niepełnosprawność - 5 pkt.

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie ilość zdobytych punktów, płeć (pierwszeństwo udziału w Projekcie będą mieć kobiety) oraz jako ostatnia kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z rekrutacji, zawierający listę osób, które zostały zakwalifikowane oraz listę rezerwową.

W celu dostosowania proponowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników kandydaci z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu wezmą udział w testach ze znajomości danego języka. Testy pozwolą na określenie bazowego stanu, poziomu wiedzy i umożliwią podział kandydatów na grupy o różnych poziomach zaawansowania znajomości danego języka .

W przypadku rezygnacji / bądź skreślenia któregokolwiek BO z listy podstawowej istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej Etap rekrutacji zakończy się w chwili podpisania przez zakwalifikowane osoby Umowy uczestnictwa w projekcie od tego momentu staną się one Uczestnikami projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Biura Projektu -  Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.